Gwybodaeth Hanfodol

Gweledigaeth

Mae Ysgol Meifod yn ysgol hapus sy'n llawn cymhelliant. Mae'r ysgol yn darparu'r cyfleoedd addysgu gorau i bob plentyn. Mae ein disgyblion yn cael eu gwerthfawrogi a'u parchu ac rydym wedi ymrwymo i roi cyfle i bob plentyn wneud ei orau a gwireddu eu potensial llawn. Rydym yn hyrwyddo rhagoriaeth trwy ddysgu, rhannu a chydweithio.

Mae ein disgyblion yn hyderus ac yn awyddus i wneud yn dda ac yn oll barod i fanteisio'n llawn ar bopeth a gynigir.

Rydym yn ymdrechu i ddarparu cwricwlwm heriol sy'n paratoi plant ar gyfer eu taith ddysgu gydol oes.

Mynediadau

Polisi cyfredol mynediadau’r sir yw bod plant yn gallu cael eu derbyn i'r ysgol yn llawn amser ym mis Medi blwyddyn ysgol eu pumed penblwydd. Cyn hynny anogwn i ddisgyblion ymweld â'r ysgol am sesiynau blasu. Caiff hwn ei drefnu gyda'r prifathro.

Cyn Ysgol

Rydyn ni'n ffodus iawn i fod yn gweithio gyda darparwyr a gwarchodwyr plant lleol rhagorol sydd wedi eu cofrestru'n C.S.S.I.W. ac wedi cael eu harolygu gan Estyn.

Gweler isod am fanylion cyswllt:

The Meifod Minibeasts

Charlie Whitehall, Arweinydd: 01938 500300

TinyTots Childminding

Tracey Frost, Arweinydd: 01938 500 754

Cwricwlwm

Mae'r Llywodraethwyr a'r Staff yn gweithio gyda'i gilydd, gyda chefnogaeth Adran Addysg y Sir, i ddarparu cwricwlwm sy'n berthnasol ac yn gytbwys ac yn unol â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae'r ysgol bellach yn symud tuag at y Cwricwlwm newydd yng Nghymru 2022 ac fe allwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar y wefan ganlynol:

https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales

Mae gwybodaeth bellach hefyd ar gael o'r ysgol.

Adroddiad Estyn
April 2018

Estyn yw'r arolygwr ar gyfer adrodd a safonau ysgolion yng Nghymru. Roedd ein hymweliad diwethaf ym mis Ebrill 2018. Mae'r ddolen isod yn mynd â chi i'n hadroddiad.

https://www.estyn.gov.wales/system/files/2020-08/Ysgol%2520Meifod.pdf

Datganiad GDD

Mae'r Grant Datblygu Disgyblion (GDD) yn cael ei ddyrannu i ysgolion gyda disgyblion o deuluoedd ag incwm isel sydd yn gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim (PYD) a disgyblion sydd yn cael ei gwarchod yn barhaol am fwy na chwe mis.

Disgwylir i'r ysgolion wneud y defnydd gorau o'r cyllid hwn i weithredu strategaethau cynaliadwy bydd yn arwain at newidiadau yn gyflym i ddysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim neu sy'n cael ei gwarchod yn barhaol.

Fel ysgol, rydyn ni wedi cytuno ar y pedwar cam canlynol:

1. I nodi'r grŵp targed o ddisgyblion, ei nodweddion a'i anghenion

2. I ymyrru mewn ffordd sydd yn gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau

3.  I brynu unrhyw adnoddau hanfodol

4.  I arolygu ac i werthuso'r effeithiau.

Yn 2020-21, derbyniodd Ysgol Meifod dyraniad o GDD o £ 6,900.

Mae gan Ysgol Meifod cynllun sydd wedi cael ei chytuno arno ac sydd yn cael ei arolygu'n barhaol gan Powys ac ERW (Ein Rhanbarth ar Waith), i hyrwyddo cynnydd ac i ddymchwel rhwystrau dysgu ar gyfer disgyblion sydd yn gymwys ar gyfer y cyllid yma.