Presenoldeb

Presenoldeb

Disgwylir i bob disgybl fod yn bresennol ym mhob sesiwn pan fydd yr ysgol ar agor, a'r eithriad yw salwch neu apwyntiad meddygol. Mae presenoldeb pob plentyn wedi'i gofrestru am 9.00 a.m. a 1.00 p.m.

Mae'r Pennaeth angen esboniad am bob absenoldeb gyda galwad ffôn neu e-bost ar fore cyntaf yr absenoldeb.

Os yw disgybl yn dymuno cael ei esgusodi o wers Addysg Gorfforol / Gemau rhaid derbyn nodyn gan y rhiant / gwarcheidwad i egluro'r rhesymau.

Yn yr achosiad o absenoldeb hir dymor (mwy na 2 wythnos) mae'r ysgol angen llythyr gan y rhieni.

Gwyliau

Fel ysgol rydyn ni'n gosod targedau ar gyfer presenoldeb. Mae Awdurdod Addysg Powys yn annog rhieni i beidio â chymryd eu plant allan o'r ysgol ar gyfer gwyliau teulu ac mae'r pennaeth yn monitro presenoldeb yn fisol. Mae gan y pennaeth y pŵer i roi absenoldeb ar gyfer gwyliau teulu a bydd yn ystyried pob achos yn unigol. 

Nid oes gan rieni hawl awtomatig i gymryd disgyblion o'r ysgol am wyliau yn ystod y tymor. Er hynny, gall fod amgylchiadau sy'n gwarantu bod disgybl yn cymryd amser o ysgol yn ystod y tymor a dyma yw achos pan fydd y pennaeth yn y sefyllfa orau i wneud penderfyniad. 

Mae Rheoliadau Addysg (Cofrestru Disgyblion) (Cymru) 2010 yn nodi bod gan benaethiaid bŵer dewisol i awdurdodi absenoldeb ar gyfer gwyliau teulu yn ystod y tymor lle mae rhieni'n edrych am ganiatâd. Ac eithrio amgylchiadau arbennig, ni ddylid caniatau mwy na 10 diwrnod o wyliau at y diben hwn.

Data Presenoldeb

Targed: 96.2%

Effeithiwyd ar y gyfradd presenoldeb gyffredinol ar gyfer 2019-20 gan Covid 19. Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi nad yw'r % ar gyfer 2019-20 yn cael ei gofnodi oherwydd COVID-19.